Stichting De Regenboog

Bijbels on     wijs goed!

(der)

Doelstelling

Het Bijbels onderwijs op scholen in Zeeuws-Vlaanderen waardevol en aantrekkelijk te laten zijn door ondersteunen, stimuleren en actieve betrokkenheid. De Bijbelverhalen en daar uit voortkomende Bijbelse normen en waarden op een aansprekende manier brengen ten gunste van de komende generaties. Het verrichten van alle verdere handelingen die met de doelstelling verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Wij zijn van mening dat de kwaliteit van het Bijbels onderwijs in Nederland zienderogen achteruit gaat. In ons dunbevolkte Zeeuws-Vlaanderen is het zeker niet beter. Wij geloven echter dat de inhoud van veel Bijbelverhalen en de daarop voor een groot deel gebaseerde cultuur in ons land van zo’n grote waarde is, dat ook kinderen die niet gelovig worden opgevoed, hier tenminste kennis van moeten kunnen nemen. En stelliger nog vinden wij dat kinderen deze prachtige, leerzame en waargebeurde verhalen eigenlijk niet onthouden mogen worden. Het is van belang dat kinderen gedegen Bijbels onderwijs blijven ontvangen, de Bijbelverhalen op school blijven horen en de Christelijke normen en waarden blijven leren. Onze missie is de realisering van de geformuleerde doelstelling. Om deze zo goed als mogelijk te bereiken, willen wij met name scholen helpen en ondersteunen met het Bijbellezen, het vertellen van de verhalen hieruit, het geven van uitleg daarbij, het maken van knutselwerk, het zingen van bijpassende liedjes, het organiseren van excursies en alles wat er verder toe kan bijdragen, opdat kinderen op een positieve en betrouwbare manier meer over God leren.

 

Dit alles op grond van de volgende tekst uit de Bijbel, Psalm 78 vers 3-7 (Nieuwe Bijbel Vertaling), waar staat:

 

 “Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld, wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen, van de roemrijke krachtige daden van de Heer, van de wonderen die Hij heeft gedaan. Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan onze kinderen te leren. Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden.”

Visie en missie

Het volledig opgestelde beleidsplan kunt u downloaden door op de onderstaande link te klikken.

beleidsplan